RODO – Ochrona danych osobowych

Informacja prawna.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz.2069). Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2017r., poz.1318).

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wolne Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Cedrowej 27 lok. U4
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (ADO) – Jarosław Pietreńczuk email: info@przychodniawolnemiasto.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań podmiotu leczniczego.
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej,
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty lecznicze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz inne instytucje państwowe tj. sądy, prokuratura stosownie do narzuconych prawem obowiązków.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie ze zgody należy złożyć w formie pisemnej do administratora danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania podanych danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 2. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu podmiotu leczniczego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 3. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.